Data Science i Big Data w zarządzaniu

Studia podyplomowe Data Science i Big Data w zarządzaniu mają na celu dostarczenie kadrze managerskiej całościowego spojrzenia na ogół zagadnień związanych z Big Data i Data Science.

Studia podyplomowe Data Science i Big Data w zarządzaniu mają na celu dostarczenie kadrze managerskiej całościowego spojrzenia na ogół zagadnień związanych z Big Data i Data Science.

Od lat przedsiębiorstwa przechodzą od niewielkich ilości danych i analizy opartej wyłącznie o wiedzę ekspercką, często skrzywioną spojrzeniem osoby analizującej problem, na decyzje oparte na informacji i wiedzy płynących z gromadzonych danych.

Nowocześni liderzy powinni być świadomi możliwości, które niesie ze sobą poprawna praca z danymi oraz analiza i automatyzacja związanych z nimi procesów. W szczególności powinni patrzeć ponad sloganami i rozumieć, w jaki sposób technologie i metody analityczne mogą przynieść wartość przedsiębiorstwu. Rozwijając własne zdolności analityczne zyskują lepszą zdolność monitorowania postępów prac i podejmowania decyzji w oparciu o kwantyfikowane miary sukcesu.

Cel studiów

Studia podyplomowe Data Science i Big Data w zarządzaniu mają na celu dostarczenie kadrze managerskiej całościowego spojrzenia na ogół zagadnień związanych z Big Data i Data Science.

Poza zdobyciem wiedzy w zakresie specyfiki dużych danych, integracji i gromadzenia danych z różnych źródeł oraz architektury rozwiązań klasy Big Data uczestnicy rozwiną także praktyczne kompetencje z obszaru kierowania działem, projektem lub przedsiębiorstwem w organizacjach korzystających z rozwiązań Big Data oraz osiągnięć Data Science.

Dla kogo przeznaczone są studia?

Studia podyplomowe Data Science i Big Data w zarządzaniu przeznaczone są dla osób ze szczebla średniej i wyższej kadry managerskiej pełniącej swoje funkcje m.in. (ale nie wyłącznie) w obszarach marketingu, finansów, IT, zarządzania łańcuchem produkcji, HR, zarządzanie strategiczne.

Program studiów przygotowany został też z myślą o potrzebach kierowników projektów, którzy chcą pogłębić wiedzę dziedzinową związaną z Big Data i Data Science i dzięki temu zyskać szerszą perspektywę oraz lepiej rozumieć kontekst prowadzonych projektów. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą lepiej rozumieć, z jakimi problemami mierzą się członkowie zespołu projektowego oraz być lepiej przygotowanym do rozmów z osobami technicznymi.

Program studiów

1. Wprowadzenie do Big Data i Data Science

 • Wprowadzenia do tematyki wdrażania i realizacji projektów Big Data / Data Science w organizacji.
 • Wprowadzenie do tematyki analizy danych (data science) i uczenia maszynowego (machine learning) w przedsiębiorstwie.
 • Wprowadzenie do technologii analizy dużych danych (big data) w przedsiębiorstwie.

2. Statystyka

 • Metody opisu struktury zbiorowości jednowymiarowych.
 • Metody losowego i nielosowego doboru próby.
 • Zmienna losowa.
 • Teoria estymacji.
 • Testowanie hipotez statystycznych.
 • Metody analizy współzależności zjawisk.
 • Funkcja regresji liniowej.
 • Funkcja regresji logistycznej.

3. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: metody

 • Sztuczna inteligencja (AI) vs Machine learning.
 • Praca z danymi - przygotowanie.
 • Modele nadzorowane - wprowadzenie do różnych klas modeli, porównanie ich użyteczności do różnych zagadnień, wady, zalety, przykłady użycia.
 • Tuning i interpretowalność modeli.
 • Ewaluacja modeli - wyjaśnienie czym i po co są zbiory treningowy, walidacyjny, testowy, do czego służy walidacja krzyżowa (cross-validation) oraz jak oceniać modele.
 • Modele nienadzorowane - wprowadzenie do różnych klas modeli, porównanie ich użyteczności do różnych zagadnień, wady, zalety, przykłady użycia.
 • Metody redukcji wymiarów i reprezentacji danych.
 • Text mining.
 • Wprowadzenie do Deep Learning.
 • Deep learning w NLP.
 • Wizja komputerowa (Computer Vision) z wykorzystaniem Deep learningu - case study, jak zbudować prostą wyszukiwarkę/rekomender podobnych obrazów.

4. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: narzędzia wizualizacji i Business Intelligence

 • Podstawy hurtowni danych
 • Wizualizacja danych
 • Charakterystyka narzędzi BI
 • Cechy wyróżniające wybrane narzędzia BI
 • Warsztat Power BI

5. Big Data - strategia, wdrożenie, transformacja przedsiębiorstwa

 • Podstawowe pojęcia i definicje w obszarze.
 • Rola danych, jako strategicznego zasobu organizacji.
 • Rola i wyzwania dla CDO.
 • Metodyka strategicznego podejścia do zarządzania danymi.
 • Definiowanie i wdrażanie Strategii Danych.
 • Wielowymiarowa perspektywa Data Management / Data Governance w organizacji.
 • Modele oceny zaawansowania analitycznego organizacji.
 • Modele oceny dojrzałości Data Management / Data Governance.
 • Wprowadzenie do DAMA oraz innych frameworków Data Management / Data Governance.
 • Architektury danych oraz Modelowanie danych.
 • Metodyka zarządzania i realizacji projektów i programów w obszarze danych.
 • Charakterystyka rozwiązań Hurtowni Danych/BI, Data Lake, Big Data i Data Science.
 • Struktura organizacyjna oraz kluczowe role w obszarze Data Management.
 • Zarządzanie zmianą kulturową w obszarze danych w organizacji.

6. Infrastruktura Big Data i zarządzanie danymi

 • Budowa systemów do przetwarzania dużych zbiorów danych
 • Planowanie infrastruktury
 • Architektura lambda i kappa
 • Skalowalność systemów
 • Przechowywanie danych
 • SQL i NoSQL w świecie Big Data
 • Modelowanie danych
 • Sposoby przetwarzania danych
 • Zastosowania czasu rzeczywistego
 • Przetwarzanie strumieniowe danych
 • Integracja systemów
 • Przetwarzanie i składowanie danych w chmurze publicznej
 • Strategia Multicloud
 • Integracja środowiska on premise z środowiskiem chmury publicznej
 • Rozwiązania chmurowe niezależne od dostawcy infrastruktury

7. Python w analizie danych

 • Środowisko pracy i wprowadzenie do programowania.
 • Podstawy programowania w języku Python (w tym: typy danych, instrukcję sterujące funkcje).
 • Przetwarzanie danych tabelarycznych w bibliotece pandas (selekcja danych względem zadanych kryteriów, transformacje danych, agregowanie).
 • Wczytywanie i zapis danych w formatach typowych dla programu Excel.
 • Podstawowe instrukcje do wizualizacji danych.
 • Połączenie z bazą danych SQL z poziomu Python.
 • Wykorzystanie uczenia maszynowego w języku Python (uczenie i ewaluacja modelu predykcyjnego).
 • Zapisywanie, wczytywanie i zastosowanie zbudowanych modeli.

8. Zagadnienia bezpieczeństwa danych

 • Podstawowe usługi ochrony informacji
 • Wybrane techniki ochrony informacji
 • Podstawy prawne ochrony informacji
 • Modele bezpieczeństwa systemów
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Metody oceny bezpieczeństwa systemów
 • Ochrona informacji w bazach danych
 • Przetwarzanie danych osobowych i wrażliwych
 • Blockchain jako rozproszona baza danych Podstawowe usługi ochrony informacji

9. Studium przypadku

10. Seminarium projektowe


Dowiedz się więcej na stronie studiów


  Wróć do kursów