Regulamin

Data ostatniej modyfikacji: Maj 24, 2024

Regulamin zapisów na kurs Data Science & AI

 1. Organizatorem bootcampu Kodołamacz jest Sages Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000313297, posiadająca nr NIP 1132737407, o kapitale zakładowym 50 000 PLN, zwana dalej Sages”.
 2. Kandydatem” nazywana jest osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w bootcampie z „oferty Sages poprzez przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na podstawie wysłanego emaila na adres:info@kodolamacz.pl bądź przez wysłanie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie kursu Data Science & AI.
 4. Po przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje drogą mailową na adres podany w formularzu aplikacyjnym zaproszenie do procesu rekrutacji.
 5. Proces rekrutacji obejmuje pisemny test predyspozycji oraz rozmowę kwalifikacyjną w formie zdalnej: rozmowę telefoniczną, bądź rozmowę przez wybrany komunikator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji kandydatów na podstawie testu predyspozycji.
 7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie pozytywnej oceny z części testowej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 8. Potwierdzenie terminu rozpoczęcia danego bootcampu następuje po zakończeniu całości procesu rekrutacyjnego na ten bootcamp.
 9. Warunkiem rozpoczęcia bootcampu jest zgłoszenie się minimalnej liczby osób, tj. 12 uczestników.
 10. Udostępnione w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.).

Regulamin zapisów na kurs AI & Machine Learning Engineering

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem kursu Kodołamacz jest Sages Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul.Nowogrodzkiej 62c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII GospodarczyKRS za numerem KRS 0000313297, posiadająca nrNIP 1132737407, o kapitale zakładowym 50 000 PLN, zwana dalej„Sages”. 2.„Kandydatem” nazywana jest osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w kursie z oferty Sages poprzez przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego. 3.Regulamin określa warunki uczestnictwa w kursie AI & Machine Learning Engineering, którego celem jest realizacja kursu zgodnie z ofertą dostępną na stronie kodolamacz.pl w Informatorze.

§2 Zgłoszenie udziału i proces rekrutacji

 1. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na podstawie wysłanego emaila na adres: info@kodolamacz.pl bądź przez wysłanie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie kursu AI & Machine Learning Engineering.
 2. Formularz aplikacyjny składa się z danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi oraz pytań weryfikujących dotychczasowe doświadczenie wokół tematyki kursu.
 3. Warunkiem niezbędnym jest wysłanie CV lub odnośnika do życiorysu (np. Linkedin).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji kandydatów na podstawie zadań z pierwszego etapu rekrutacji.
 5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie pozytywnej oceny z części pierwszej oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w finalnie podpisanieUmowy.
 6. Potwierdzenie terminu rozpoczęcia danego kursu następuje po zakończeniu całości procesu rekrutacyjnego na tę edycję kursu.
 7. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się minimalnej liczby osób, tj.10 uczestników, chyba że Sages zdecyduje inaczej w drodze wyjątku.
 8. Realizacja Usługi rozpoczyna się z dniem podpisaniaUmowy, a kończy się z upływem 6 miesięcy licząc od indywidualnej daty zakończeniaKursu przezUżytkownika, o ile nie zachodzą przesłanki do wcześniejszego rozwiązania Umowy.
 9. Liczba miejsc w danej edycji jest ograniczona do maksymalnie 18 osób w grupie. Sages zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zajęciach z powodu braku wolnych miejsc. O udziale w kursie decyduje kolejność podpisania umowy.

§3 Przebieg i realizacja kursu

 1. Kurs obejmuje realizację zajęć w trybie zdalnym, zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie i obejmuje 240 godzin zajęć z trenerem na żywo w trybie zdalnym.
 2. Zajęcia realizowane są w trybie weekendowym lub wieczorowym, w zależności od wybranej edycji kursu. Szczegółowy plan kursu otrzyma każdyUczestnik przed rozpoczęciem zajęć, wraz z harmonogramem zajęć, a każdorazowo przed każdym zjazdem Organizator wyślę zaproszenie z informacjami organizacyjnymi.
 3. Na realizacje kursu należy przeznaczyć dodatkowo 84 godziny czasu pracy własne, aby utrwalić i powtórzyć materiał z zajęć.
 4. W ramach kursu realizowany będzie praktyczny projekt końcowy, który pozwoli wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę na kursie.

§4 Warunki ukończenia kursu

 1. Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu jest obecność przezUczestnika na co najmniej 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnej oceny od trenera prowadzącego kurs co do wykonanej w ramach zajęć przezUczestnika aplikacji. Wymagania dotyczące projektu/aplikacji są ustalane przez trenera.
 2. W przypadku realizacji projektu końcowego certyfikat może być uzupełniony o indywidualną ocenę trenera na życzenie absolwenta.

§5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2.Udostępnione w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe podlegają ochronie zgodnie zUstawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.).

Regulamin zapisów na kurs Analityka danych

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem kursuKodołamacz jest Sages Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul.Nowogrodzkiej 62c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII GospodarczyKRS za numerem KRS 0000313297, posiadająca nr NIP 1132737407, o kapitale zakładowym 50 000 PLN, zwana dalej„Sages”.
 2. „Kandydatem” nazywana jest osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w kursie z oferty Sages poprzez przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego.
 3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w kursie ANALITYKA DANYCH, którego celem jest realizacja kursu zgodnie z ofertą dostępną na stronie kodolamacz.pl w Informatorze.

§2 Zgłoszenie udziału i proces rekrutacji

 1. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się na podstawie wysłanego emaila na adres: info@kodolamacz.pl bądź przez wysłanie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie szkolenia.
 2. Formularz aplikacyjny składa się z danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi oraz pytań weryfikujących dotychczasowe doświadczenie wokół tematyki kursu.
 3. Warunkiem niezbędnym jest wysłanie CV lub odnośnika do życiorysu (np. Linkedin).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji kandydatów na podstawie zadań z pierwszego etapu rekrutacji.
 5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie pozytywnej oceny z części pierwszej oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w finalnie podpisanieUmowy.
 6. Potwierdzenie terminu rozpoczęcia danego kursu następuje po zakończeniu całości procesu rekrutacyjnego na tę edycję kursu.
 7. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się minimalnej liczby osób, tj. 10 uczestników, chyba że Sages zdecyduje inaczej w drodze wyjątku.
 8. Realizacja Usługirozpoczyna się z dniem podpisaniaUmowy, a kończy się z upływem 6 miesięcy licząc od indywidualnej daty zakończeniaKursu przezUżytkownika, o ile nie zachodzą przesłanki do wcześniejszego rozwiązania Umowy.
 9. Liczba miejsc w danej edycji jest ograniczona do maksymalnie 18 osób w grupie. Sages zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zajęciach z powodu braku wolnych miejsc. O udziale w kursie decyduje kolejność podpisania umowy.

§3 Przebieg irealizacja kursu

 1. Kurs obejmuje realizację zajęć w trybie zdalnym, zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie i obejmuje 192 godziny zajęć z trenerem na żywo w trybie zdalnym.
 2. Zajęcia realizowane są w trybie weekendowym lub wieczorowym, w zależności od wybranej edycji kursu. Szczegółowy plan kursu otrzyma każdyUczestnik przed rozpoczęciem zajęć, wraz z harmonogramem zajęć, a każdorazowo przed każdym zjazdem Organizator wyśle zaproszenie z informacjami organizacyjnymi.
 3. Na realizacje kursu należy przeznaczyć dodatkowo ok. 60 godzin czasu pracy własnej, aby utrwalić i powtórzyć materiał z zajęć.

§4 Warunki ukończenia kursu

 1. Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu jest obecność przezUczestnika na co najmniej 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnej oceny od trenera prowadzącego kurs co do wykonanej w ramach zajęć przezUczestnika aplikacji. Wymagania dotyczące projektu/aplikacji są ustalane przez trenera.
 2. W przypadku realizacji projektu końcowego certyfikat może być uzupełniony o indywidualną ocenę trenera na życzenie absolwenta.

§5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Udostępnione w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe podlegają ochronie zgodnie zUstawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.).