Dofinansowanie

Organizatorem kursów Kodołamacz.pl jest Sages sp. z o.o. Stosujemy Standard Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych w zakresie IT (zobacz certyfikat). Jesteśmy firmą wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00133/2019.

Kredyt na kurs
Jeżeli chciałbyś rozbić płatności na większą ilość rat, niż standardowe 4 raty u nas to możesz złożyć wniosek kredytowy za naszym pośrednictwem w Alior Banku.

Minimum formalności - do sporządzenia wniosku nie potrzeba żadnych dokumentów poza dowodem osobistym. Składasz tylko oświadczenie o zatrudnieniu (minimalny okres zatrudnienia to 1 miesiąc). Żeby złożyć wniosek zapraszamy do naszego biura w Warszawie z dowodem- decyzja jest w kilka minut po wysłaniu wniosku.

Kredyt 0% na 12 rat

Kredyt 0,4% od 13 do 60 rat

Przykładowo: biorąc kredyt na kwotę 10 000,00 na 20 miesięcy spłacisz 10 800,00 (czyli rata miesięczna to 540 zł, a więc całkowity koszt kredytu to 8%).

Możesz złożyć również wniosek przez Internet, jednak wtedy maksymalna kwota dofinansowania to 7 tys. zł
Dofinansowanie z Urzędu Pracy
Jeżeli posiadasz status osoby bezrobotnej, możesz ubiegać się o bony szkoleniowe (dot. osób do 30 roku życia) lub dofinansowanie z Urzędu Pracy. Sprawdź na stronie swojego PUPu informacje o wymaganych dokumentach.
Urząd Pracy
Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Jeżeli posiadasz umowę o pracę, o dofinansowanie do kursu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić Twój pracodawca. Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę jesteś zatrudniony/a oraz czy jest to praca na pełen, czy część etatu. Wzory wniosków i formularzy są dostępne do pobrania na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. Z chęcią udzielimy Ci pomocy w zakresie pozyskania informacji o dokumentach niezbędnych do złożenia wniosku w Twojej lokalizacji, a także pomożemy skutecznie uargumentować wybraną formę wsparcia, z uwzględnieniem obecnych lub przyszłych potrzeb kształcenia pracowników w Twojej firmie.
KFS
Dofinansowanie z funduszy europejskich
Jesteśmy zarejestrowanym dostawcą kursów w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dzięki czemu możesz uzyskać dofinansowanie na nasze kursy z Funduszy Europejskich. Wsparcie udzielane jest do mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom, osobom fizycznym oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (na zasadach komercyjnych, tj. kiedy usługa finansowana jest przez samego uczestnika). O przyznaniu dofinansowania decyduje Operator PARP, biorąc pod uwagę przede wszystkim kolejność złożenia kompletnych wniosków w określonym w naborze terminie. Województwa mazowieckie i pomorskie nie otrzymują dofinansowania w ramach BUR.
BURa
Pożyczka na kształcenie w ramach POWER
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o nieoprocentowaną pożyczkę przeznaczoną na m.in. kursy i szkolenia o wartości nie mniejszej niż 600 PLN i nie większej niż 100 000 PLN. Istnieje możliwość umorzenia 20% kwoty pożyczki (pomoc zwrotna) na podstawie dokumentu poświadczającego ukończenie kursu. Dodatkowe 5% zwrotu mogą otrzymać osoby wymienione szczegółowo tutaj. Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki. Wnioski można składać za pomocą generatora wniosków o pożyczkę na stronie programu POWER.
POWER
Pożyczka na kształcenie z Funduszu OPEN
W ramach projektu Fundusz „OPEN” można ubiegać się o pożyczkę na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kursu, który jeszcze się nie rozpoczął, a także koszty kursu, który już został rozpoczęty, ale tylko do kwoty jeszcze nieopłaconej. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 do 100 000 zł, a każdy z Uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie. Warunkiem uzyskania pożyczki jest posiadanie zdolności do jej spłaty lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenia, zastaw). Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki zostaje umorzone a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%. Dodatkowe umorzenie uzależnione jest min. od terminowej i prawidłowej spłaty pożyczki oraz od osiągnięcia wymiernych efektów związanych z podniesieniem kwalifikacji i nabyciem nowych kompetencji. Wnioski o pożyczkę mopzna składać poprzez stronę Funduszu OPEN
OPEN